.

Algemene voorwaarden

Art.1 - Toepasselijkheid
De Cavakoning is een onderdeel van Robert Meyer Company, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34364588. BTW nummer: NL00074.544.779B.01

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u bij De Cavakoning  plaatst en alle daaruit voortvloeiende leveringen door De Cavakoning aan u. (In deze Voorwaarden verder aangehaald als De Cavakoning.
 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Art.2 - Overeenkomst en aanbiedingen
Alle aanbiedingen van De Cavakoning zijn vrijblijvend en De Cavakoning behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en of drukfouten

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Cavakoning.
De Cavakoning is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Cavakoning dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De Cavakoning zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achtien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Art.3 - Prijsregeling en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.
Betaling kan geschieden middels IDEAL of per bankoverschrijving op bankrekeningnummer NL59KNAB 0254 9137 76  t.n.v. Robert  Meyer Companie.  Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Cavakoning gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Art.4 - Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Cavakoning verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Art.5 - Levering
Wanneer een bepaald jaartal van een artikel is uitverkocht, heeft De Cavakoning het recht om het opvolgende jaartal van dit artikel te leveren.

De door De Cavakoning opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De minimale ordergrootte voor Cava  is 1 fles. Bijdrage aan de bezorging is € 6,50 per adres in geheel Nederland, ongeacht het bestelde aantal flessen, tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen  van andere produkten dan Cava of niet mouserende wijn of in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden andere nader door ons vast te stellen bezorgkosten. Neem contact met ons op via het contactformulier. Voor verzending buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. Na uw bestelling nemen wij contact met u op over de definitieve verzendkosten.

In het geval dat u de bestelling zelf ophaalt bij ons Magazijn  of bij onze PopUpStore in Amsterdam komt de bijdrage aan bezorging te vervallen. Dit kan uitsluitend geschieden volgens afspraak en op vertoon van de bevestigingsmail. Bestellingen worden hier maximaal 10 werkdagen na besteldatum voor u gereserveerd.

Art.6 - Aansprakelijkheid en retouren
U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u De Cavakoning daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de levering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, geeft deCavaKoning de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan De Cavakoning te retourneren. U dient zich echter vooraf schriftelijk (per brief of e-mail) in contact te stellen met ons voor akkoord. Retourzendingen worden in dit geval slechts door ons geaccepteerd indien de verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Na ontvangst zal het retour te ontvangen bedrag dan (exclusief de door ons eerder gemaakte verzendkosten) aan u worden overgemaakt.

Art.7 - Bestellingen/communicatie
Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Cavakoning, dan wel tussen De Cavakoning en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Cavakoning, is De Cavakoning niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Cavakoning.

Art.8 - Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Cavakoning in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat De Cavakoning gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Cavakoning kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

Art.9 - Diversen
Indien u aan De Cavakoning schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is De Cavakoning gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Cavakoning schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door De Cavakoning gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Cavakoning deze Voorwaarden soepel toepast.

De Cavakoning is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen(en) gebruik te maken van derden.

De Cavakoning verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over activiteiten, producten en diensten van De Cavakoning. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken middels het contact formulier.

Art.10 - Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.